Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1. wysłanie maila pod adres: dyzurny.kmp_zgora@go.policja.gov.pl,

2. przesłanie informacji faksem pod numer: 47 79 525 55

3. wysłanie wiadomości sms i mms pod numer 519 534 011.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Miejskiej Policji.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Miejskiej Policji),

5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6. referowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012r przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:

1. Skorzystać w kontaktach z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Metryczka

Data publikacji : 12.07.2017
Data modyfikacji : 13.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szewczyk Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szewczyk
do góry