Informacje o archiwach - Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o archiwach

Informacje o archiwach

Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze usytuowana jest w strukturach Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Zielonej Górze.

Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podlega pod:

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Adres siedziby:

Składnica Akt KMP w Zielonej Górze

ul. Partyzantów 40, 65-332 Zielona Góra

tel. 47 79 52624

Składnica akt Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podporządkowana jest Komendantowi Miejskiemu Policji. Zasób archiwalny KMP stanowią akta wytworzone przez:

 • Komendę Miejską Policji, MO/Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze i podporządkowane im jednostki terenowe MO byłego województwa zielonogórskiego
 • komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji wZielonej Górze oraz jednostek podległych - do chwili obecnej

Podstawowym zakresem działań Składnicy Akt KMP w Zielonej Górze jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

 • gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji
 • wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend
 • sprzorządzanie kserokopii dokumentów
 • prowadzenie działalności informacyjnej
 • udostępnianie dokumentacji archiwalnej
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt KMP w Zielonej Górze udostępnia się do celów:

 • służbowych
 • naukowo-badawczych
 • publicystystycznych
 • innych

W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Miejskiego  Policji w  Zielonej Górze. Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna
 • określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia
 • cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej)

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.
Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika składnicy akt. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostek, stanowi siedziba składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze usytuowana w obiekcie przy ul. Partyzantów 40.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

 • Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w prawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42)
 • Zarządzanie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95)

Metryczka

Data publikacji : 18.06.2012
Data modyfikacji : 17.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szewczyk Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szewczyk
do góry