Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Data publikacji strony internetowej: 23-09-2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23-09-2020 r.

Status dostępności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
•    Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
•    Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu 22-09-2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres do korespondencji:
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 40
65-332 Zielona Góra
adres poczty elektronicznej: konrad.szewczyk@go.policja.gov.pl
numer telefonu 47 795 2259
Osobą odpowiedzialną jest Konrad Szewczyk  – Wydział Wspomagający KMP w Zielonej Górze.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku oraz numerem budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody wyposażone w poręcze metalowe. Obok schodów po prawej stronie schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Przy drzwiach windy znajduje się dzwonek przywoławczy.
W hallu głównym znajduje się biuro recepcyjne. Biuro recepcyjne znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ścianie biura recepcyjnego znajduje aparat telefoniczny, z którego można skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura recepcyjnego i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na wyższe piętra obiektu prowadzą schody wyposażone w poręcze metalowe.
Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu znajdującym się na parterze na tej samej kondygnacji gdzie znajduje się biuro recepcyjne.
Wewnątrz budynku jest winda. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Na parterze naprzeciw biura recepcyjnego znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Toalety w pozostałych częściach obiektu nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.
Przed budynkiem, na parkingu od ul. Partyzantów 40 wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szewczyk Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szewczyk
do góry